Home » @ TRIPS » โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 30 รร.บ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 30 รร.บ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา


กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย เดินหน้าสานต่อปณิธานในการส่งมอบระบบพัฒนาน้ำดื่มสะอาดพร้อมขุดบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไปจากสังคมไทย ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 30 ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”

มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 30 ในโครงการฯ โดยทางโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องตะกรันหินปูนปนเปื้อนในน้ำ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาบริโภคได้ อีซูซุจึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และทำการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อย และในปีนี้กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยยังคงเตรียมการเพื่อส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ลำดับต่อ ๆ ไปให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำอย่างต่อเนื่องตามปณิธานที่มุ่งมั่นของกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป”

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2512 เปิดสอนในระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 410 คน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 26 คน โดยโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค เนื่องจากมีตะกรันหินปูนปนเปื้อนในน้ำ การจะนำน้ำมาบริโภคนั้นต้องกรองผ่านเครื่องกรองน้ำ ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการซื้อเครื่องกรองน้ำใหม่ และจำเป็นต้องซื้อน้ำดื่มจากเอกชน ประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก 53 เมตร และมีปริมาณน้ำบาดาลกว่า 8 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถสูบขึ้นมาใช้เพื่อในการอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน รวมถึงติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน และเพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”

นอกจากนี้ กลุ่มอีซูซุยังมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท อีกด้วย